• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Poslovnik o radu upravnog odbora SUMT-a

Poslovnik o radu upravnog odbora SUMT-a

PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA SAVEZA  UDRUGA MALIH TRGOVACA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo te način rada i odlučivanja Upravnog

odbora Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske(dalje u tekstu: "Upravni odbor").

Članak 2.

O primjeni ovog Poslovnika brine predsjednik Upravnog odbora ako za pojedina

pitanja nije drugačije određeno.

Sjednice Upravnog odbora

Sazivanje i mjesto održavanja

Članak 3.

O pitanjima iz svog djelokruga Upravni odbor raspravlja i odlučuje na sjednici.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora. U slučaju

spriječenosti predsjednika Upravnog odbora i/ili po ovlasti predsjednika Upravnog odbora

sjednicu može sazvati član upravnog odbora kojeg pismeno ovlasti predsjednik Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora označavaju se rednim brojem koji označava broj

sjednice u mandatu Upravnog odbora.

Članak 4.

Sjednica Upravnog odbora saziva se najmanje osam dana prije dana održavanja

sjednice. U hitnim slučajevima sjednica se, iznimno, može sazvati i u kraćem roku.

Konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora predsjednik saziva u roku od 30 dana

od dana imenovanja članova Upravnog odbora.

Članak 5.

Upravni odbor u pravilu zasjeda u sjedištu Udruge, a može donijeti odluku da se

sjednica održi i na drugom mjestu. Sjednica se može održati i korištenjem elektroničkih

sredstava koja omogućavaju raspravu u realnom vremenu.

Potrebna većina i glasovanje

Članak 6.

Upravni odbor može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova

Upravnog odbora.

Pravovaljane odluke Upravni odbor donosi većinom glasova prisutnih članova

Upravnog odbora ako za pojedina pitanja normativnim aktima nije predviđeno drugačije.

U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Upravnog odbora.

Članak 7.

Glasovanje na sjednici je javno. Članovi Upravnog odbora mogu odlučiti da se o

pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Članovi Upravnog odbora glasuju tako da se izjasne "za" ili "protiv" prijedloga

istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim glasovanjem.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Upravnog odbora

izgovara "za" ili "protiv" prijedloga.

Član Upravnog odbora može se suzdržati od glasovanja.

Glasovanje se može provesti i elektroničkim putem. U tom slučaju svaki član

Upravnog odbora svoje glasove upućuje elektroničkom porukom ili korištenjem drugog

sredstva prema odluci Upravnog odbora.

Kod elektroničkog glasovanja određuje se rok u kojem se član Upravnog odbora

treba izjasniti, odnosno u kojem korišteni elektronički uređaji trebaju zabilježiti njegovo

izjašnjenje. Po proteku utvrđenog roka glasovanje se zatvara, a predsjednik Upravnog

odbora utvrđuje je li se u određenom roku izjasnila većina članova te je li odluka

donesena. Na elektroničko glasovanje na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o

većini potrebnoj za donošenje pravovaljanih odluka.

Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje rezultat glasovanja.

 

Poziv na sjednicu i priprema sjednice

Članak 8.

Uz poziv u kojem je određen dan, sat i mjesto održavanja sjednice svim članovima

Upravnog odbora dostavlja se prijedlog dnevnog reda

Članak 10.

Materijali koji se dostavljaju članovima uz prijedlog dnevnog reda moraju

sadržavati sažetak prikaza svih pitanja potrebnih za raspravu i odlučivanje o njima, kao i

prijedlog zaključka ili drugog akta čije se donošenje predlaže.

Materijalima se, kada je potrebno, prilažu i kopije dokumenata dostavljenih radi

razmatranja na sjednici Upravnog odbora.

Članak 11.

Poziv na sjednicu članovima se može uputiti i korištenjem elektroničke pošte.

Materijali za sjednicu mogu se članovima Upravnog odbora staviti na raspolaganje

i putem elektroničkog portala Saveza.

 

Vođenje i tijek sjednice

 

Članak 12.

Predsjednik Upravnog odbora vodi sjednice, osigurava red i brine za učinkovitost

rada.

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ članovima Upravnog odbora i brine se da

govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Predsjednik smije prekinuti govornika i

oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži utvrđenog dnevnog reda.

Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora trajanje izlaganja može se ograničiti.

Članak 13.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te daje objašnjenja u vezi s

prijedlogom i pojedinim točkama dnevnog reda.

Na početku i kod svake promjene tijekom sjednice predsjednik utvrđuje broj

prisutnih članova te vodi računa da je na sjednici prisutna većina članova potrebna za

odlučivanje.

Na početku sjednice predsjednik predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom

redu.

Nakon rasprave Upravni odbor se izjašnjava o prihvaćanju dnevnog reda.

Pojedine točke dnevnog reda razmatraju se i o njima se raspravlja onim

redoslijedom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Nakon dovršetka rasprave po točkama dnevnog reda, predsjednik Upravnog

odbora može otvoriti točku dnevnog reda u kojoj članovi Upravnog odbora mogu iznositi

informacije, stavljati prijedloge ili postavljati pitanja u stvarima koje nisu bile predmet

dnevnog reda.

Članak 14.

Prilikom donošenja odluke, zavisno o predmetu o kojem se odlučuje, Upravni

odbor odlučuje hoće li se odluka objaviti. Kod donošenja odluke o objavljivanju pojedinih

odluka Upravni odbor rukovodi se načelom zaštite tajnosti prijedloga i učinaka

projekata u razdoblju prije objavljivanja rezultata i učinaka provedenih

projekata.

Pojedinačne odluke koje se odnose na upravljanje financiranjem projekta kao što

su, primjerice, odgovori na molbe voditelja projekta, izmjene financijskog i radnog plana

i slično, ne objavljuju se. O njima se voditelji projekta obavještavaju izravnom poštom.

One odluke za koje Upravni odbor odluči da ih je potrebno objaviti, u skladu s

odredbama Statuta Saveza objavljuju se na drugi prikladan način.

 

Druge osobe koje sudjeluju u radu Upravnog odbora

Članak 15.

Sjednice Upravnog odbora zatvorene su za javnost.

Na sjednice Upravnog odbora mogu se pozivati članovi stalnih i/ili povremenih radnih tijela i druge osobe.

Pozvane stručnjake, goste i članove radnih tijela na početku sjednice predsjednik

Upravnog odbora upozorit će na obvezu čuvanja tajnosti i zatražit će da se obavežu da će

kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koje su doznale sudjelovanjem u radu Udruge, u

skladu s odredbama Statuta Saveza udruga.

 

Zapisnik

Članak 16.

O radu na sjednici vodi se zapisnik, a sjednice Upravnog odbora mogu se i tonski

snimati.

Zapisnik se označava rednim brojevima kao i sjednice te sadrži datum održavanja

sjednice, oznaku tko je predsjedavao sjednicom, vrijeme kada je sjednica započela i kada

je završila, popis prisutnih i odsutnih članova, popis ostalih osoba prisutnih na sjednici,

dnevni red, sažetak tijeka rasprave, rezultat glasovanja i odluke donesene po svakoj

točki dnevnog reda.

Članak 17.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na

zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba

prihvati, u zapisnik se unosi izmjena.

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Izvornik zapisnika sa sjednice Upravnog odbora čuva se trajno u pismohrani

Udruge.

 

Tumačenje odredbi Pravilnika

Članak 21.

Tumačenje odredbi ovog Poslovnika utvrđuje Upravni odbor na sjednici.

Zahtjev za tumačenjem podnosi se predsjedniku Upravnog odbora u pisanoj formi.

Zahtjev mora biti obrazložen.

 

 

Završna odredba

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Saveza udruga malih trgovaca

Republike Hrvatske i predsjednik Upravnog odbora

Ivan Ćibarić


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1