• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Statut SUMT-a

Na  osnovu članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17)

Skupština Saveza  Udruga malih trgovaca Republike Hrvatske, koja je održana

19.12.2019.  godine, a u skladu s čl. 18. ovog Statuta, donosi                                                                       

 

STATUT

SAVEZA  UDRUGA  MALIH  TRGOVACA REPUBLIKE  HRVATSKE

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Saveza udruga malih trgovaca Republike

Hrvatske (u nastavku teksta: Savez),

prava i dužnosti članova Saveza, upravljanje poslovima, oblik organiziranja i rada u Savezu,

opći akti Sveza, te način funkcioniranja Saveza.

Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti.

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Savez udruga malih trgovaca Republike Hrvatske.

Skraćeni naziv Saveza je: Savez udruga malih trgovaca ( SUMT ).

Sjedište Saveza je u Čakovcu, Park Rudolfa Kropeka 1

Odluku o adresi sjedišta Saveza donosi Skupština Saveza.

 

Članak 3.

Savez ima pečat pravokutnog oblika unutar kojeg je ispisan naziv i sjedište Saveza.

„ Savez udruga malih trgovaca Republike Hrvatske, Čakovec, Park Rudolfa Kropeka 1“

     

     III. ZASTUPANJE UDRUGE

 

Članak 4.

Osoba ovlaštena za zastupanje :

 • Odgovara za zakonitost rada Udruge
 • Vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • Odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Sklapa ugovor i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

Udrugu zastupa predsjednik

 

Članak 5.

Savez je neprofitna pravna osoba.

Savez može surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i pristupiti međunarodnim udrugama u skladu sa zakonom.

 

Članak 6.

Članice Saveza su udruge malih trgovaca koje djeluju na području Republike Hrvatske i koje su registrirane u registru Udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članice Saveza upravljaju poslovima Saveza preko svojih predstavnika, po načelu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti.

 

Članak 7.

Članom Saveza postaje se danom upisa u Registar članova Saveza.

Savez zastupa i predstavlja predsjednik Udruge, a u slučaju spriječenosti član Upravnog odbora kojeg predsjednik ovlasti.

 

Članak 8.

(1)          Udruga vodi popis članova.

(2)          Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način (npr. u papirnatom obliku).

(3)          Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu pravne osobe (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi.

 

Članak 9.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Udruge, kao i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

 1. PRAVA , OBVEZE  I  ODGOVORNOSTI   ČLANOVA   SAVEZA

 

Članak 10.

Članovi Saveza su ravnopravni i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Savezu.

 

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova Saveza su osobito da:

 1. se pridržavaju odredaba ovog Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Saveza, te razvijaju međusobnu odgovornost za njihovo dosljedno provođenje,
 2. imaju aktivno i pasivno izborno pravo na izbore u tijela Saveza
 3. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Saveza
 4. usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose i zajedničke interese,
 5. predlažu i razmatranju pitanja iz djelokruga Saveza,
 6. daju podatke i izvješća potrebna za provođenje zajedničkih interesa,
 7. uredno podmiruju članski doprinos
 8. obvezni su čuvati poslovnu tajnu
 9. razmjenjuju u Savezu informacije i iskustva, obavljaju konzultacije, te organiziraju savjetovanja;
 10. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za trgovačku djelatnost
 11. daju podatke i obavještenja potrebna za izvršenje zadaća Saveza

 

Članak 12.

Članstvo u Savezu prestaje:

-istupom na temelju odluke nadležnog tijela članice Saveza

-brisanjem iz članstva na temelju odluke Upravnog odbora Saveza

-nepodmirivanjem članskog doprinosa duže od 3 mjeseca

-utvrđenog djelovanja protivno odrednicama ovog Statuta i drugih akata ili povrede

ugleda Saveza

 

 1. PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

 

Članak 13.

Sukladno ciljevima koje ostvaruje, Udruga djeluje na području gospodarstva.

 

 1. CILJEVI UDRUGE

 

Članak 14.

Cilj Saveza je promicanje, razvoj, unapređenje i zaštita zajedničkih interesa na području male trgovine.

 

      VII. DJELATNOSTI KOJIM SE OSTVARUJU CILJEVI :

 

Ciljeve iz ovog Statuta Udruga će ostvarivati obavljanjem slijedećih djelatnosti :

 1. zastupanja interesa članova pri utvrđivanju općinske, gradske, županijske i državne politike na području trgovine,
 2. intenziviranja suradnje trgovaca i proizvođača u akciji „izvorno hrvatsko“
 3. racionalizacija poslovanja i sudjelovanja u obrazovanju kadrova
 4. povećanje kvalitete usluge i poticanje male trgovine, te sudjelovanje na stručnim skupovima
 5. kulturna i sportska suradnja s drugim udrugama
 6. zajednički pregovori članica Saveza putem svojih predstavnika s dobavljačima i proizvođačima, kao i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s istima, a u cilju postizanja boljih uvjeta za članice Saveza
 7. marketinške aktivnosti Saveza i njezinih članica koje se ostvaruju kroz suradnju i potporu proizvođača i dobavljača s kojima se ugovori suradnja na bilo koji način
 8. promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu;
 9. usklađuje međusobne interese članica;
 10. promiče međuregionalno gospodarsko povezivanje;
 11. procjenjuje mogućnosti i uvjete gospodarskog razvoja;
 12. razvija poduzetničku inicijativu;
 13. organizira dopunsku naobrazbu kadrova
 14. usklađuje gospodarske i društvene interese s područja trgovine
 15. razvija informacijski sustav Saveza i poslovno informiranje članica;
 16. pruža pomoć prilikom osnivanja novih Udruga
 17. štiti interese članica
 18. priprema, zaključuje i prati primjenu zaključenih ugovora;
 19. surađuje s udrugama u zemlji i u inozemstvu u cilju povezivanja
 20. rješava tekuća pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti
 21. pruža uslugu posredovanja između članica i drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba
 22. stvara preduvjete za nastanak nacionalnog lanca
 23. obavlja druge djelatnosti i zadaće određene Zakonom i ovim Statutom.

Savez može osnovati trgovačko društvo radi obavljanja određenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa propisima.

 

Članak 15.

(1)       Djelovanje udruge je javno. Udruga svoje članove o svom radu obavještava na sjednicama tijela Udruge i na druge načine.

(2)       Javnost rada ostvaruje se:

-        pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima udruge, tijelima udruge i drugim osobama u čijem je to interesu,

-        objavom na web stranicama udruge,

-       obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju udruge putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,

-        izdavanjem publikacija udruge,

-         na druge prigodne načine.

(3)       Iznimno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice udruge mogu biti zatvorene za javnost kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu, kada se radi o zaštiti osobnih podataka i kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Udruge.

 

 

        VIII. TIJELA UDRUGE, NJIHOV SASTAV I NAČIN SAZIVANJA, IZBOR, OPOZIV, OVLASTI, NAČIN ODLUČIVANJA I TRAJANJE MANDATA, TE NAČIN SAZIVANJA  SKUPŠTINE U SLUČAJU ISTEKA MANDATA

 

Članak 16.

Tijela Saveza  su:              

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik
 5. Tajnik
 6. Blagajnik
 7. Stegovni sud                                  

 

     SKUPŠTINA

 

Članak 17.

Skupština Saveza je najviše tijelo upravljanja, a sačinjavaju je po tri predstavnika svake

Udruge članice Saveza.

Predstavnici u Skupštini Saveza moraju biti članovi Udruga koje predstavljaju u Skupštini

Saveza, a odgovorni su Upravnom odboru i Skupštini Udruge čiji su predstavnici.

 

Članak 18.

Skupština donosi:

 • Statut, izmjene i dopune Statuta
 • Poslovnik o radu skupštine Saveza
 • Pravilnik o radu Upravnog i Nadzornog odbora, odluku o visini članskog doprinosa
 • odobrava godišnje izvješće o radu i završni račun Saveza.
 • imenuje i razrješava: predsjednika Saveza, tajnika Saveza,blagajnika, Stegovnog suda, te članove Upravnog i Nadzornog odbora.
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice mreže i druge oblike povezivana udruga.
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge.
 • donosi odluku o statusnim promjenama, odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada
 • odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge, te ostale akte u skladu s zakonom

Sjednice Skupštine mogu biti redovne i izvanredne.

 

Članak  19.

Redovne Sjednice Skupštine saziva predsjednik Saveza ili Upravni odbor, a  njome predsjedava predsjednik Saveza. Redovne sjednice održavaju se svake godine, izborne se održavaju svake četiri godine, a izvanredne prema potrebi.

Skupština se saziva najmanje sedam dana prije održavanja.

Odluka o sazivu sadržava dnevni red, vrijeme i mjesto održavanja.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 3 člana Udruge, koji su upisani u popis članova Udruge.

 

Članak 20.

Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati na zahtjev:

 1. Nadzornog odbora
 2. većinom članova Upravnog odbora
 3. najmanje 1/3 članova Skupštine Saveza

 

Podnosilac zahtjeva dužan je svoje zahtjeve pismeno obrazložiti.

Odluka o sazivu Skupštine sadržava dnevni red , vrijeme i mjesto održavanja.

Ako Predsjednik ili Upravni odbor ne sazovu Skupštinu u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači.

Na izvanrednoj sjednici raspravlja se samo o pitanjima koja su stavljena na dnevni red.

 

Članak 21.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine

članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a kada odlučuje o statutu, stopi i osnovici

za plaćanje doprinosa i financijskom planu, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne  suglasi s prihvaćenom odlukom može izdvojiti svoje  mišljenje.

Glasovanje može biti javno ili tajno.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

 

    UPRAVNI   ODBOR

 

Članak  22.

Upravni odbor upravlja poslovima Saveza i za svoj rad odgovara Skupštini.

Upravni odbor može prema odluci Skupštine imati od tri do devet članova.

 

Članak 23.

Članove Upravnog odbora bira Skupština, s time da je predsjednik Savezne Udruge i predsjednici matičnih udruga članovi Upravnog odbora po funkciji. Predsjednik Saveza nema pravo glasa, osim u slučaju ako je broj glasova podijeljen i treba donijeti glas konačne odluke.

Član Upravnog odbora istodobno ne može biti član Nadzornog odbora.

 

Članak 24.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

-opozivom

-prestankom članstva u Udruzi

-ostavkom

Skupština može, na prijedlog predsjednika Saveza Udruga uz suglasnost Upravnog odbora, opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Saveza, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Saveza.

 

Članak 25.

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda predsjednik Saveza.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati na zahtjev:

-Nadzornog odbora

-natpolovičnom većinom članova Upravnog odbora

 

Članak 26.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 27.

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine;
 2. priprema prijedlog statuta, pravilnika i odluka koje donosi Skupština;
 3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati;
 4. ustanovljuje i zastupa razvojne interese članica Saveza s gledišta gospodarskoga sustava, ekonomske politike i drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike;
 1. oblikuje stavove članica Saveza na području radnog prava
 2. usklađuje međusobne interese
 3. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže načine za realizaciju
 4. donosi odluku o ustroju Saveza
 5. osniva urede , centre i druge oblike djelovanja Saveza u Republici Hrvatskoj
 6. donosi opće akte i rebalans financijskog plana Saveza
 7. određuje predstavnike Saveza u druge organe i organizacije;
 8. određuje visinu naknada za usluge Saveza
 9. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Saveza;
 10. rješava i ostala pitanja što prema ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

 

     NADZORNI   ODBOR

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

 

Članak 29.

Nadzorni odbor nadzire:

 1. provođenje statuta i drugih općih akata Udruge i ostvarivanje prava i izvršavanje

obveza članova Saveza,

 1. materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Saveza.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

 

Članak 30.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednici predsjedava  predsjednik Nadzornog

odbora.

 

Članak 31.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o nadzoru financijskog i materijalnog poslovanja Saveza najmanje dva puta godišnje, prilikom prihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i zaključnog računa Saveza.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom o radu Nadzornog odbora kojega donosi Skupština Saveza.

 

Članak 32.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Nadzornog odbora može prestati:

-opozivom

-prestankom članstva u Udruzi

-ostavkom

 

 

      PREDSJEDNIK   UDRUGE

 

Članak 33.

Predsjednika Saveza bira i razrješava Skupština iz redova svih članova Udruga članica Saveza.

Prijedlog za izbor predsjednika može dati svaki predstavnik Udruge u  skupštini Saveza.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se razrađuje postupak i način izbora predsjednika Udruge.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Predsjednik Saveza udruga:

 1. predstavlja i zastupa Udrugu;
 2. predsjedava Skupštini i Upravnom odboru i usklađuje aktivnosti organa i oblika organiziranja i rada u Savezu;
 1. surađuje sa drugim organima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;
 1. rukovodi stručnom službom Saveza;
 2. odlučuje o potrebi za radom, raspoređivanju radnika, prestanku radnog odnosa i pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa
 1. imenuje i razrješava djelatnike u Stručnoj službi Saveza udruga
 2. raspoređuje sredstva u okviru financijskog plana Saveza udruga
 3. potpisuje odluke o kupnji, rashodovanju i prodaji pokretne imovine Saveza udruga
 4. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i općim aktima Saveza udruge.

Predsjednik Saveza udruga može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na druge osobe.

 

Članak 34.

Mandat predsjednika traje četiri (4) godine i on može biti ponovno biran.

Predsjedniku Saveza mandat može prestati prije roka na koji je imenovan:

-razrješenjem po odluci Skupštine

-ostavkom

-gubitkom članstva u članici Saveza

 

Članak 35.

Predsjednik Saveza predstavlja i zastupa Savez i odgovoran je za zakonitost njezinog  rada.

 

Članak 36.

Predsjednik Saveza potpisuje akte koje donosi Skupština , Upravni odbor, akte o provedbi odluke i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključivanju sudjeluje Savez.

 

Članak 37.

Predsjednik Saveza u slučaju odsutnosti određuje osobu koja će ga zamjenjivati

 

 

    TAJNIK   SAVEZA

 

Članak 38.

Tajnika Udruge imenuje i razrješava Skupština Saveza.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se razrađuje postupak i način izbora tajnika Saveza.

Tajnik Saveza  obavlja blagajničke poslove do vremena imenovanja blagajnika i druge stručno administrativne poslove.

Tajnik Saveza vodi registar članova Saveza.

Tajnik Saveza  može i profesionalno biti zaposlen u Savezu.

U tom slučaju sa Savezom treba biti potpisan Ugovor o radu u skladu sa  Zakonom o radu.

 

Članak 39. 

Mandat tajnika traje četiri(4) godine i on može biti ponovno biran.

Tajnik Udruge može prestati  sa radom:

-razrješenjem po odluci Skupštine

-ostavkom

 

Članak 40.

Tajnik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini.

 

 

     BLAGAJNIK SAVEZA

 

Članak 41.

Blagajnika  Udruge imenuje i razrješava Skupština Saveza.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se razrađuje postupak i način izbora blagajnika Saveza.

Blagajnik Saveza  obavlja blagajničke poslove i druge administrativne poslove.

Blagajnik Saveza  može i profesionalno biti zaposlen u Savezu.

U tom slučaju sa Savezom treba biti potpisan Ugovor o radu u skladu sa  Zakonom o radu.

 

Članak 42.

Mandat blagajnika traje četiri(4) godine i on može biti ponovno biran.

Blagajnik Udruge može prestati  sa radom:

-razrješenjem po odluci Skupštine

-ostavkom

 

Članak 43.

Predstavnika u organima Udruge i drugim oblicima organiziranja i rada u Udruzi bira se na

vrijeme od četiri godine i može biti ponovno biran.

Svojstvo predstavnika u Udruzi prestaje i prije vremena na koje je izabran:

 1. prestankom članstva u matičnoj udruzi
 2. prestankom radnog odnosa u Savezu
 3. podnošenjem ostavke i
 4. opozivom organa koji ga je izabrao.

Novoizabrani predstavnik dovršava mandat predstavnika kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran.

 

 1. STEGOVNI SUD, STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

Članak 44.

Stegovni sud ima tri člana.

Mandat članova Stegovnog suda traje četiri godine, odnosno do kraja mandata svih članova u kojem su birane. Iste osobe mogu biti nakon proteka mandata ponovno birane u Stegovni sud.

Predsjednik Udruge i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Stegovnog suda.

 

Članak 45.

Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenim odredbama ovog Statuta i drugih akata Udruge.

 

Članak 46.

Zbog povrede prava i obveza, članu Udruge Stegovni sud može izreći :

 • Opomenu
 • Isključenje iz članstva Udruge

 

Članak 47.

Protiv odlike Stegovnog suda može u roku 30 dana od dana primitka odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.

 

 1. IMOVINA UDRUGE, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 48.

Sredstva za rad Saveza osiguravaju se iz članskog doprinosa kojeg plaćaju članice Saveza, darovima, te iz ostvarenih prihoda i novčanih donacija u skladu sa zakonom.

Novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanje, gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora kao druga novčana sredstva stečena u skladu s zakonom, njezine nepokretne i pokretnih stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu s Zakonom.

 

Članak 49.

Gospodarske djelatnosti Udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno ovom Statutu koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom.

 

Članak 50.

Visinu članskog doprinosa određuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članice Saveza dužne su jednokratno uplatiti članski doprinos Savezu u visini i na način određen odlukom Skupštine.

O upotrebi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

Sva ostvarena sredstva iskoristila bi se u svrhu djelovanja članica Saveza Udruga i Savezne Udruge.

 

Članak 51.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 52.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno Zakonu.

 

Članak 53.

Udruga za štetu učinjenu u Udruzi ili prema trećim osobama odgovara sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

Članak 54.

Savez utvrđuje prihode i rashode godišnjim obračunima.

 

 1. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 55.

(1)       Stručne i administrativne poslove za potrebe udruge obavljaju djelatnici zaposleni u stručnoj službi udruge.

(2)       Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada stručne službe utvrđuje Izvršni odbor posebnim aktom.

(3)       Radom stručne službe rukovodi tajnik udruge.

 

 

Članak 56.

 • Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično obavljati u okviru udruge, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom.

 

        XII.     IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

 

Članak 57.

(1)       U slučajevima iz članka 59. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije udruge.

(2)       Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

(3)       Likvidator ne mora biti član udruge.

(4)       Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra

(5)       Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

(6)       Nad udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

(7) Upravni odbor ovlašten je iz opravdanih razloga opozvati imenovanog likvidatora i umjesto njega imenovati drugu osobu.

 

Članak 58.

(1)      Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

(2)      Prestankom postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje aktivnim Udrugama članicama Saveza

 

         XIII.        PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 59.

(1)       Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:

 1. Odluka skupštine o prestanku rada udruge,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice udruge, ako ona nije održana
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 5. Pokretanje stečajnog postupka
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

(2)       U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

(3)       Činjenice iz stavka1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

(4)       Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

 

       XIV. POSTUPANJE S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

 

Članak 60.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaju ostalim aktivnim članicama Udruge, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno ovom Statutu.

Ako je Udruga primila financijska sredstva iz javnih izvora ( financiranje programa projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora ), u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

 

 1.       RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 61.

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi udruge, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

 

Članak 62.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Upravni odbor.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Upravni odbor može za rješavanje pojedinog spora ili sukoba interesa imenovati posebno povjerenstvo od tri člana.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka provodi prethodno postupak i nakon utvrđenog činjeničnog stanja Upravnom odboru predlaže donošenje odgovarajuće odluke.

Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku od 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.

Odluka Skupštine je konačna.

                  

       XVI. PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

 

Članak 63.

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade svojim članovima, drugim organizacijama i građanima zaslužnima za razvitak Udruge

 

       XVII.  OPĆI   AKTI   UDRUGE

 

Članak 64.

Opći akti Saveza su Statut, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Saveza.

Opće akte potpisuje predsjednik Saveza.

 

Članak 65.

Inicijativu za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune mogu dati: Predsjednik,

Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 6 članova Skupštine Saveza.

Inicijativa iz stavka 1. ovog članka upućuje se Skupštini.

 

Članak 66.

Opći akti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Opći akti moraju biti dostupni svim članovima Saveza.

 

      XVIII.    PRIJELAZNE   I   ZAVRŠNE   ODREDBE

 

Članak 67.

 Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Skupština .

 

Članak 68.

Izmjene i dopune ovoga Statuta obavljaju se na isti način i po postupku njegova donošenja.

 

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere kod nadležnog tijela državne uprave.

 

Predsjednik  Saveza

Damir Aščić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1