• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima

Na temelju članka 56. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) i točke 4.1.2. stavka 2. Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/00, 6/05, 8/07, 17/09 i 23/09), gradonačelnik Grada Zagreba, 28. rujna 2011., donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/07, 17/08 i 24/09) u članku 8. stavku 1. točki b.) iza alineje 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova alineja 2. koja glasi: "- troškove poreza i doprinosa za zaposlene osobe s invaliditetom."

Članak 2.

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Najviši pojedinačni iznos potpore obrtima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom za razvoj obrtničke djelatnosti može iznositi 20.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna. Obrt osobe s invaliditetom koja je ujedno i zaposlena u obrtu ili obrt koji će zaposliti osobu s invaliditetom ostvaruje pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 20.000,00 kuna."

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Sufinanciranje dijela troškova poreza i doprinosa za novozaposlene osobe s invaliditetom može iznositi najviše 2.000,00 kuna mjesečno za najduže 12 mjeseci."

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Uz Zahtjev za dodjelu potpora obrtnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

- program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšavanja, odnosno prilagodbe uvjeta rada radionice (nabava opreme ili/i uređivanje prostora), odnosno program zapošljavanja osoba s invaliditetom;

- rješenje o upisu u obrtni registar ili ovjereni izvadak iz obrtnog registra;

- račun za nabavu opreme, odnosno uređivanje poslovnog prostora iz tekuće kalendarske godine s dokazima o namjenskom korištenju (bankarski izvadci, izvodi sa žiro-računa, virmani i drugo kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje);

- predračun za nabavu opreme, odnosno troškovnik za uređivanje prostora, uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (računi s bankarskim izvadcima, izvodima sa žiro-računa, virmanima i drugo kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje);

- potvrdu o educiranju zaposlenika, odnosno račune s bankarskim izvadcima, izvode sa žiro-računa, virmane i drugo kojima se može dokazati da je obavljeno plaćanje;

- ugovor o naukovanju za edukaciju naučnika;

- priznanja na sajmovima i izložbama;

- dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova: "Zagrebački suvenir", "Hrvatska kvaliteta" ili "Izvorno hrvatsko";

- opis proizvodnog postupka s fotografijama;

- potvrdu Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb o obiteljskoj tradiciji obrta ili dokaz iz kojeg je vidljiva obiteljska tradicija;

- potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana);

- dokaz o invaliditetu;

- pisanu izjavu o namjeri zapošljavanja osobe s invaliditetom, uz obvezu naknadnog sklapanja ugovora te dostavljanja bjanko zadužnice i dokaza o zapošljavanju;

- preslika ugovora o otvaranju žiro-računa ili preslika kartice žiro-računa na koji će se uplatiti odobrena sredstva;

- rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode o preventivnoj zaštiti obrta kao nematerijalnoga kulturnog dobra;

- rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva nematerijanoga kulturnog dobra za obrt;

- dokaz o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta;

- dokaz o sudjelovanju na sajmovima i izložbama te ostalim promidžbenim aktivnostima;

- obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti."

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Odobrena sredstva obrtnici su dužni utrošiti namjenski, te najkasnije u roku od 120 dana od dana uplate sredstava na žiro-račun dostaviti dokaz o namjenskom korištenju sredstava i izvješće o utrošenim sredstvima.

Obrtnici koji su dali pisanu izjavu o tome da će zaposliti osobu s invaliditetom dužni su, u roku od 120 dana od dana uplate sredstava na žiro-račun, dostaviti dokaz o zapošljavanju osobe s invaliditetom.

Grad Zagreb će s obrtnikom koji zaposli osobu s invaliditetom sklopiti posebni ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava te ugovorom preuzetih financijskih obveza obrtnika koji zapošljava osobu s invaliditetom.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom provodit će kontrolu zapošljavanja osobe s invaliditetom zaposlene kod obrtnika i o tome pisanim putem, prema potrebi, obavještavati Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

Ako se utvrdi da je obrtnik dodijeljena sredstva iskoristio nenamjenski, odnosno da nije zaposlio osobu s invaliditetom u utvrđenom roku, dužan je vratiti dodijeljena sredstva te gubi pravo na potporu u sljedećoj kalendarskoj godini."

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 306-02/11-02/85

URBROJ: 251-03-02-11-2

Zagreb, 28. rujna 2011.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v.r.


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1