• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89.L617528 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/100

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 25. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 1.

U Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiL617516 (»Narodne novine«, br. 80/08. i 94/09.) u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovnih učenika u zemlji, a iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad.«

Članak 2.

U članku 10. podstavku 6. iza riječi: »rad« briše se zarez i dodaju riječi: »i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,«.

U podstavku 7. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu i« brišu se.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. podstavku 8. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu,« brišu se, a iza riječi: »obiteljsku mirovinu« dodaju se riječi: »koja joj se isplaćuje«.

U podstavku 10. riječi: »volonterski rad« zamjenjuju se riječima: »stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 1. brojka: »50%« zamjenjuje se brojkom: »35%«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »i 2.« brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 43. stavku 1. brojka: »50%« zamjenjuje se brojkom: »35%«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.«.

Članak 6.

U članku 44. stavku 2. iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu«.

Članak 7.

Iza članka 44. dodaje se članak 44.a koji glasi:

»Članak 44.a

(1) Trajanje prava na novčanu naknadu iz članka 44.L617517 stavka 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) može se produžiti nezaposlenoj osobi ako:

1) je u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci,

2) je u cijelosti iskoristila pravo na novčanu naknadu utvrđenu na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiL617519 (»Narodne novine«, br. 80/08.).

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka produžava se nezaposlenoj osobi u trajanju od:

1) 30 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 360 do 450 dana,

2) 60 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 270 do 330 dana,

3) 90 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 180 do 240 dana,

4) 120 dana ako je iskoristila utvrđeno pravo na novčanu naknadu od 90 do 150 dana.

(3) Visina produžene novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini 35% od osnovice utvrđene prema odredbama članka 41.L617520 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.), a ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

(4) Zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti vođenja u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci.

(5) Nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Zavoda neprekidno više od 12 mjeseci, a korisnik je prava na novčanu naknadu u trajanju dužem od 360 dana, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana isteka utvrđenog prava na novčanu naknadu iz članka 44.L617522 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.).

(6) Nezaposlenoj osobi pravo na produženje novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Pravo na produženu novčanu naknadu iz stavka 1. ovoga članka prestaje nezaposlenoj osobi ako nastupe slučajevi iz članaka 47.L617524 i 48.L617525 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08.) i ne može se nastaviti isplaćivati po prestanku okolnosti koja je dovela do prestanka.«

Članak 8.

U članku 45. stavku 1. riječ: »volontiranja« zamjenjuje se riječima: »stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 9.

U članku 47. stavku 1. podstavku 7. riječi: »volonterskog rada« zamjenjuju se riječima: »stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 10.

U članku 48. stavku 1. podstavku 8. riječi: »prijevremenu starosnu mirovinu,« brišu se, a iza riječi: »obiteljsku mirovinu« dodaju se riječi: »koja joj se isplaćuje«.

Članak 11.

Pravo na produženu novčanu naknadu iz članka 7. ovoga Zakona može ostvariti nezaposlena osoba koja uvjete za ostvarivanje prava iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona ostvari nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Zavod će na zahtjev tijela državne i javne uprave te javnih ustanova osigurati dostupnost podataka o nezaposlenim osobama koje vodi u svojoj evidenciji, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.«

Članak 13.

Korisnicima prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, osiguravaju se ta prava u opsegu i trajanju prema propisima o zapošljavanju na temelju kojih su ta prava stekli.

Članak 14.

(1) Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do toga dana, ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

(2) Žalbeni postupci koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenostiL617527 (»Narodne novine«, br. 94/09.).

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010.

Klasa: 100-01/10-01/01

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1