• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

HRVATSKI SABOR

2703

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

Proglašavam Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2017.

Klasa: 011-01/17-01/98
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 22. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM

GLAVA I.
OSNOVNE ODREDBE

Cilj i predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna pregovaračka snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače te ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona.

(2) Cilj i svrha ovoga Zakona je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) lanac opskrbe hranom: obuhvaća sve sudionike u proizvodnji, preradi i trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, i to: proizvođače, otkupljivače i/ili prerađivače, trgovce na veliko i trgovce na malo

b) nepoštene trgovačke prakse: ugovorne odredbe i poslovne prakse koje dobavljaču nametne otkupljivač i/ili prerađivač i/ili trgovac, koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, a suprotno načelima savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti činidaba i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, odnosno koje nisu u skladu s odredbama članaka 4. do 12. ovoga Zakona

c) poljoprivredni i prehrambeni proizvod: svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati, uključujući piće, žvakaću gumu i svaku drugu tvar, uključujući vodu koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili prerade te žive životinje koje su namijenjene za proizvodnju hrane u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 31, 1. 2. 2002.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova

d) svježi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi: proizvodi koji su s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljivi i/ili neprerađeni proizvodi: meso, riba, osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova, voće i povrće, jaja, sirovo mlijeko, svježe mlijeko, svježi sirevi, fermentirani mliječni proizvodi, pekarski proizvodi i kolači (u daljnjem tekstu: svježi proizvodi)

e) primarni proizvođač: fizička ili pravna osoba koja proizvodi primarni poljoprivredni proizvod u smislu odredbe članka 3. točke 17. Uredbe (EZ) br. 178/2002

f) dobavljač: fizička ili pravna osoba (uključivo i primarni proizvođač) koja proizvodi i/ili prerađuje i/ili otkupljuje te potom prodaje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču ili izravno trgovcu, neovisno o tome ima li taj dobavljač prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu

g) otkupljivač: fizička ili pravna osoba koja kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod radi daljnje prodaje trgovcu

h) prerađivač: fizička ili pravna osoba koja prerađuje kupljeni poljoprivredni ili prehrambeni proizvod te prerađeni proizvod prodaje trgovcu

i) trgovac: fizička ili pravna osoba utvrđena u skladu s općim propisom o trgovini koja kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod radi daljnje prodaje

j) naknada: bilo koje plaćanje u novcu ili robi ili uslugama

k) povezana društva: pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društva s uzajamnim udjelima i društva povezana poduzetničkim ugovorima u skladu s propisima o trgovačkim društvima i propisima o računovodstvu

l) prihodi: ukupni prihodi odnosno primici otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovaca i njihovih povezanih društava ostvareni u Republici Hrvatskoj i iskazani na posljednjem predanom financijskom izvješću

m) mjesto isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda: mjesto na kojem dobavljač isporučuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu i na kojem u trenutku isporuke svi rizici i odgovornosti za poljoprivredni ili prehrambeni proizvod prelaze na otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca

n) cijena proizvodnje: zbroj svih promjenjivih i nepromjenjivih troškova koji nastanu u proizvodnji jedinice proizvoda

o) nabavna cijena: je jedinična cijena dobavljača po kojoj se kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, umanjena za sve rabate ili popuste iskazane isključivo na računu, te uvećana za zavisne troškove koji su vezani za nabavu istog. Zavisni troškovi u pravilu uključuju troškove prijevoza, osiguranja, špedicije i carine

p) poslovna tajna: poslovne informacije određene općim propisom o zaštiti tržišnog natjecanja i

r) nabavni lanac: čine svi subjekti koji sudjeluju u proizvodnji i/ili nabavi pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda od trenutka kada je proizvod pripremljen za prodaju krajnjem potrošaču do trenutka prodaje kranjem potrošaču.

POGLAVLJE I.
ZNAČAJNA PREGOVARAČKA SNAGA I NEPOŠTENE TRGOVAČKE PRAKSE

Zabrana iskorištavanja značajne pregovaračke snage

Članak 3.

(1) Zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

(2) Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona trgovac čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s trgovcem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 100.000.000,00 kuna.

(3) Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona otkupljivač čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s otkupljivačem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 50.000.000,00 kuna.

(4) Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona prerađivač čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s prerađivačem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 50.000.000,00 kuna.

(5) U prihod iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne uračunava se prihod ostvaren prodajom robe, odnosno pružanjem usluga između povezanih društava (društava unutar grupe).

Nametanje nepoštenih trgovačkih praksi

Članak 4.

(1) Nepoštene trgovačke prakse u smislu ovoga Zakona mogu postojati u odnosima:

– između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača i

– između dobavljača i trgovaca.

(2) Nepoštene trgovačke prakse u proizvodnji, preradi i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima koje se iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nameću dobavljačima su:

1. pisani ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama ovoga Zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača

2. plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili otkupnom bloku

3. opći uvjeti poslovanja otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca koji nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona

4. mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili mogućnost otkaza ugovora s dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka ili mogućnost jednostrane izmjene ugovora od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca

5. nerazmjerno visoke ugovorne kazne s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze i

6. ostale nepoštene trgovačke prakse propisane ovim Zakonom.

ODJELJAK 1.
UGOVORI

Oblik i obvezni sadržaj ugovora dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača

Članak 5.

(1) Ugovor između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:

1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene

2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču

3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

6. trajanju ugovora.

(2) Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadržava sve odredbe navedene u stavku 1. ovoga članka je ništetan.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača i/ili prerađivača na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača i/ili prerađivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku te koji sadržavaju sve odredbe iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka, odnosno ako primarni proizvođač i otkupljivač i/ili prerađivač imaju sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji koji sadržava i odredbe iz stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada primarni proizvođač isporučuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču koji je zadruga čiji je član primarni proizvođač, pisani ugovor nije potreban ako statut te zadruge ili pravila i odluke u pisanom obliku, utvrđeni u statutu ili izvedeni iz njega, sadržavaju odredbe koje su po sadržaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Oblik i obvezni sadržaj ugovora dobavljača i trgovca

Članak 6.

(1) Ugovor između dobavljača i trgovca mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito sadržavati odredbe o:

1. cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene

2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu

3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednog ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

6. trajanju ugovora.

(2) Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadržava sve odredbe iz stavka 1. ovoga članka je ništetan.

ODJELJAK 2.
IZDAVANJE RAČUNA I OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Pravila izdavanja računa

Članak 7.

(1) Za svaku isporuku poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u skladu s ugovorom sklopljenim između dobavljača i trgovca ili dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda mora biti izdan račun ili otkupni blok, u skladu s poreznim propisima.

(2) Račun koji dobavljač izdaje trgovcu, odnosno otkupljivaču i/ili prerađivaču mora sadržavati jasno navedeni iznos ugovorenih popusta ili rabata i točnu specifikaciju na što se iznosi odnose, u skladu s ugovorom između dobavljača i trgovca, odnosno dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača.

(3) Naknade za usluge trgovca prema dobavljaču čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca, odnosno otkupljača i/ili prerađivača, a ne smatraju se nametanjem nepoštene trgovačke prakse, ne smiju biti izražene na računu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odredbe ovoga članka ne utječu na porezne propise o obliku i sadržaju računa.

Opći uvjeti poslovanja

Članak 8.

(1) Otkupljivač i/ili prerađivač i trgovac dužan je upozoriti dobavljača na primjenu općih uvjeta poslovanja, kao i na način objave općih uvjeta poslovanja.

(2) Odredbe općih uvjeta poslovanja moraju biti jasne i razumljive.

(3) Opći uvjeti poslovanja ne smiju sadržavati odredbe koje se u smislu ovoga Zakona smatraju nepoštenim trgovačkim praksama.

ODJELJAK 3.
NIŠTETNOST UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Raskid ugovora, otkaz ugovora i jednostrana izmjena ugovora

Članak 9.

(1) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje jednostrani raskid ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora je ništetna.

(2) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje otkaz ugovora bez primjerenog otkaznog roka je ništetna.

(3) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje jednostranu izmjenu ugovora je ništetna.

Ugovorna kazna

Članak 10.

(1) Zabranjeno je dobavljaču nametnuti nerazmjerno visoku ugovornu kaznu s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze.

(2) Zabranjeno je naplatiti od dobavljača ugovornu kaznu u slučaju kada otkupljivač i/ili prerađivač ili trgovac skrivi neispunjenje, zakašnjenje ili neuredno ispunjenje obveze dobavljača te u drugim slučajevima kada je do neispunjenja, zakašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze dobavljača došlo iz uzroka za koje dobavljač ne odgovara.

POGLAVLJE II.
OSTALE NEPOŠTENE TRGOVAČKE PRAKSE

Ostale nepoštene trgovačke prakse otkupljivača i/ili prerađivača

Članak 11.

Osim nepoštenih trgovačkih praksi iz članaka 4. i 5. te članaka 7. do 10. ovoga Zakona, ostale nepoštene trgovačke prakse u odnosu dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača u trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima su:

1. netransparentno umanjenje količine i/ili vrijednosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda standardne kvalitete

2. ispostavljanje bjanko zadužnice radi preuzetog repromaterijala, a da otkupljivač i/ili prerađivač nema obvezu izdavanja sredstva osiguranja za preuzete, a neplaćene poljoprivredne ili prehrambene proizvode

3. uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga

4. nepreuzimanje ugovorenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda u skladu s ugovorenom dinamikom otkupa, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim ugovorom

5. naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku koji treba snositi dobavljač

6. odbijanje primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda po dospijeću obveze za dobavljača na isporuku, osim zbog razloga koji su ugovorom utvrđeni kao opravdani razlozi za odbijanje primitka

7. naplata naknade dobavljaču za kalo, rastep, lom i krađu proi­zvoda nakon isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, odnosno prebacivanje rizika poslovanja na dobavljača

8. obveze da ne prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode drugim otkupljivačima i/ili prerađivačima po nižim cijenama od onih koje je platio otkupljivač i/ili prerađivač i

9. izvršenje roka plaćanja dobavljaču duljeg od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljeg od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

Ostale nepoštene trgovačke prakse trgovca

Članak 12.

Osim nepoštenih trgovačkih praksi iz članka 4. te članaka 6. do 10. ovoga Zakona, ostale nepoštene trgovačke prakse u odnosu dobavljača i trgovca u trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima su:

1. naplata naknade za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača

2. naplata naknade za smještaj proizvoda na policama u prodajnom mjestu trgovca, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca

3. vraćanje isporučenih, a neprodanih proizvoda, naplata nak­nade za zbrinjavanje takvih proizvoda, naplata naknade dobavljaču za neprodane proizvode kojima je istekao rok trajanja, osim u slučaju proizvoda koji se prvi put isporučuju trgovcu, kao i proizvoda za koje dobavljač izričito traži prodaju, a unaprijed je pisanim putem upozoren od strane trgovca da zbog slabog obrtaja može doći do isteka roka trajanja tih proizvoda

4. naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku koji treba snositi dobavljač

5. naplata naknade za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke

6. naplata naknade za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda trgovcu

7. naplata naknade za proširenje prodajne mreže trgovca, poboljšanje (preuređenje) postojećih prodajnih mjesta trgovca, proširenje skladišnih kapaciteta trgovca, proširenje distributivne mreže trgovca

8. odbijanje primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda po dospijeću obveze za dobavljača na isporuku, osim iz razloga koji su ugovorom utvrđeni kao opravdani razlozi za odbijanje primitka

9. uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga

10. uvjetovanje sklapanja ili produženja ugovora te primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora zahtjevom za proizvodnjom i isporukom poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji se mogu smatrati zamjenjivim u odnosu na ugovorene ili isporučene proizvode (robna marka trgovca)

11. naplata naknade za usluge koje nisu pružene, odnosno za usluge koje su pružene iako nisu ugovorene između ugovornih strana

12. naplata naknade za umanjeni promet, prodaju ili umanjenu maržu trgovca zbog smanjene prodaje određenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

13. prebacivanje rizika poslovanja s trgovca na dobavljača poput naplate naknade za kalo, rastep, lom, krađu proizvoda te naplate naknade za novčane i ostale kazne izrečene trgovcu na temelju odluka nadležnih tijela, osim u slučaju kad su izrečene kazne na temelju odluka nadležnih tijela posljedica nedostataka proizvoda za koje je odgovoran dobavljač u smislu općeg propisa koji uređuje obvezne odnose

14. prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda s porezom na dodanu vrijednost, osim kad se radi o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta. Ako je dobavljač istodobno trgovac na veliko i povezano društvo s trgovcem na malo, u tom slučaju se u smislu ovoga Zakona za utvrđivanje nabavne cijene proizvoda može promatrati i ugovorni odnos između trgovca na veliko i njegovog dobavljača i/ili proizvođača koji se ne smatra s njim povezanim društvom u smislu ovoga Zakona

15. prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda ispod cijene proizvodnje u slučaju vlastite proizvodnje trgovca (robna marka trgovca), osim kad se radi o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta

16. ugovaranje naknade koja se ne iskazuje na računu, osim nak­nade čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca vezanom za uslugu koju trgovac pruža dobavljaču

17. naplata naknade za marketinške i promidžbene usluge trgovca, osim u slučaju kada dobavljač izričito traži od trgovca posebnu promidžbu svojih proizvoda koji se nalaze na prodajnom mjestu trgovca

18. ugovaranje naknade za istraživanje tržišta

19. naplata naknade za podatke o izlazu proizvoda dobavljača s blagajni na prodajnim mjestima trgovca, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži te podatke

20. uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje nametanjem obveza sudjelovanja u sniženjima ili akcijama smanjenjem nabavne cijene na teret dobavljača

21. obveza da ne prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode drugim trgovcima po nižim cijenama od onih koje je platio trgovac

22. brisanje proizvoda s liste ugovorenih proizvoda koje dobavljač isporučuje trgovcu ili značajno smanjivanje narudžbi pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda bez prethodne pisane najave od strane trgovca u roku utvrđenom ugovorom ili u roku koji ne može biti kraći od 30 dana u slučaju kada rok nije utvrđen ugovorom

23. izvršenje roka plaćanja dobavljaču duljeg od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljeg od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke i

24. nepreuzimanje ugovorenih i proizvedenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda robnih marki trgovca, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim ugovorom.

GLAVA II.
OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
NADLEŽNOST, SUKOB INTERESA RADNIKA I POSTUPANJE AGENCIJE

Nadležnost tijela za provedbu Zakona i način donošenja odluka

Članak 13.

(1) Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Odluke u smislu ovoga Zakona donosi Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenovano u skladu s propisom o zaštiti tržišnog natjecanja, većinom od najmanje tri glasa, a član Vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja.

(3) Postupke iz. ovoga Zakona vode radnici Agencije pravne struke s položenim pravosudnim ispitom.

(4) Za vođenje postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere i izricanja upravno-kaznene mjere iz članka 19. te članaka 23. do 27. ovoga Zakona, uz uvjet iz stavka 3. ovoga članka obvezan je i radni staž na pravnim poslovima od najmanje četiri godine nakon položenog pravosudnog ispita.

Stručna služba Agencije

Članak 14.

Stručna služba Agencije obavlja upravne i stručne poslove u smislu ovoga Zakona, a osobito:

– utvrđuje činjenice i okolnosti vezane uz utvrđivanje propisane visine ukupnoga godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i prerađivača

– vodi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima te nakon što utvrdi sve relevantne činjenice i okolnosti za donošenje odluke izvještava Vijeće koje rješava pojedinu upravnu stvar u skladu s odredbama ovoga Zakona

– priprema nacrt godišnjeg izvještaja o radu u smislu ovoga Zakona i

– obavlja ostale poslove po nalogu Vijeća vezane uz provedbu ovoga Zakona.

Sukob interesa radnika

Članak 15.

(1) Radnici Agencije ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća fizičkih ili pravnih osoba u lancu opskrbe hranom, ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja koja bi mogla dovesti u sumnju njihovu nepristranost u vođenju postupaka koji su u nadležnosti Agencije.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopušteno je članstvo i sudjelovanje u znanstvenim udrugama, asocijacijama i projektima, pod uvjetom da to ne utječe na nepristranost u vođenju postupaka.

Izvještaj o radu

Članak 16.

Izvještaj o radu za proteklu kalendarsku godinu u smislu odredaba ovoga Zakona Agencija će podnijeti Hrvatskom saboru kao sastavni dio Izvještaja o radu Agencije u skladu s odredbama općeg propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Prikupljanje podataka

Članak 17.

(1) Agencija je ovlaštena pisanim putem zahtijevati od stranaka u postupku i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora sve potrebne obavijesti, u obliku pisanih očitovanja te dostavu na uvid ugovora i drugih potrebnih podataka i dokumentacije.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pravni temelj, predmet i svrhu zahtjeva, rok za njegovo provođenje, kao i upozorenje da će protiv stranke u postupku i drugih pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka, ako ne postupe po zahtjevu, biti pokrenut postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u smislu stavka 3. ovoga članka.

(3) Ako stranka u postupku i druge pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po zahtjevu, Agencija će pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere.

(4) Osobi protiv koje je pokrenula postupak iz stavka 3. ovoga članka Agencija će dostaviti obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju i poziv za glavnu raspravu, nakon čega će rješenjem odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon i u slučaju povrede izreći upravno-kaznenu mjeru za tu povredu u skladu s ovim Zakonom.

(5) Ako podaci i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju poslovnu tajnu, osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su Agenciji označiti, uz valjano obrazloženje, što se smatra poslovnom tajnom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osobe iz stavka 1. ovoga članka su obvezne Agenciji dostaviti i primjerak poslovne dokumentacije koja ne sadržava poslovne tajne. Ako samo naznače koje podatke smatraju poslovnom tajnom, a ne dostave primjerak dopisa i/ili poslovne dokumentacije bez poslovnih tajni, Agencija će te osobe ponovno pozvati na dostavu dopisa i/ili poslovne dokumentacije bez poslovnih tajni. Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe niti po ponovljenom zahtjevu, Agencija će smatrati da takav dopis i/ili poslovna dokumentacija ne sadržava poslovne tajne.

(7) Na poslovne tajne i način postupanja s poslovnim tajnama na odgovarajući način se primjenjuju odredbe općeg propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

(8) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi podatke i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će pri utvrđivanju činjenica ocijeniti značenje propuštanja dostave podataka i dokumentacije i u skladu s time utvrditi relevantne činjenice.

Preuzimanje obveza od strane otkupljivača i/ili prerađivača odnosno trgovca

Članak 18.

(1) Stranka protiv koje je pokrenut postupak može Agenciji u roku od 40 dana od dana pokretanja postupka predložiti preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti kako bi se otklonile nepoštene trgovačke prakse.

(2) Agencija će ovisno o težini povrede, opsegu povrede i vremenu trajanja povrede, koji se utvrđuju u ispitnom postupku, ocijeniti jesu li predložene mjere, uvjeti i rokovi iz stavka 1. ovoga članka dostatni za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi te će u slučaju pozitivne ocjene privremenim rješenjem prihvatiti predložene mjere, uvjete i rokove koji time postaju obvezni za predlagatelja.

(3) Privremenim rješenjem iz stavka 2. ovoga članka Agencija obvezuje stranku na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku.

(4) Agencija će rješenjem obustaviti postupak nakon zaprimanja dokaza kojima se potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku ili ako je izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku onemogućio dobavljač.

(5) Ako Agencija ocijeni da predložene mjere, uvjeti i rokovi iz stavka 1. ovoga članka nisu dostatni za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi ili ako stranka ne dostavi dokaze u smislu stavka 3. ovoga članka, Agencija će o tome pisanim putem obavijestiti stranku i nastaviti voditi ispitni postupak.

Postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere

Članak 19.

(1) Nakon utvrđenja činjenica i okolnosti u ispitnom postupku i nakon što Vijeće u skladu s ovlastima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona utvrdi da je stranka u postupku iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, odnosno povrijedila odredbe ovoga Zakona, Agencija će stranci dostaviti Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju u konkretnom predmetu i obavijestiti je o sadržaju odluke Vijeća donesene na temelju utvrđenog činjeničnog stanja.

(2) Agencija će uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka stranci dostaviti i poziv na glavnu raspravu na kojoj će se stranci dati mogućnost za davanje obrane, odnosno izvođenje dokaza radi utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere propisane odredbama ovoga Zakona.

(3) Poziv na glavnu raspravu iz stavka 2. ovoga članka osobito sadržava:

– naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime te prebivalište fizičke osobe

– ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i opunomoćenika ako ga osobe iz podstavka 1. ovoga stavka imaju

– činjenični opis postupanja ili propuštanja postupanja kojima je povrijeđen ovaj Zakon

– dan i sat održavanja glavne rasprave

– oznaku prostorije u sjedištu Agencije u kojoj će se održati glavna rasprava

– naznaku svojstva u kojem se poziva

– upozorenje da će u slučaju nedolaska po prvom pozivu osoba biti ponovno pozvana, dok u slučaju ponovnog nedolaska može biti određeno njezino prisilno dovođenje ili će se glavna rasprava održati bez njezine nazočnosti i

– službeni pečat Agencije i potpis osobe ovlaštene za vođenje postupka izricanja upravno-kaznene mjere.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka osobito sadržava:

– naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe koja je povrijedila odredbe ovoga Zakona

– detaljan činjenični opis postupanja ili propuštanja postupanja kojima su nametnute nepoštene trgovačke prakse, odnosno odredbe ovoga Zakona koje su tim postupanjem ili propuštanjem postupanja povrijeđene

– vrijeme, mjesto te trajanje povrede ovoga Zakona

– naznaku članka ovoga Zakona koji propisuje visinu upravno-kaznene mjere za tu povredu

– poziv stranci da predloži dodatne dokaze i svjedoke ako ih ima i

– poziv stranci da dostavi pisanu obranu i rok za njezinu dostavu, koji ne može biti kraći od osam (8) niti dulji od trideset (30) dana.

(5) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, na oblik i sadržaj poziva za glavnu raspravu, tijek glavne rasprave, dovođenje stranaka i trećih osoba na glavnu raspravu i zapisnik o glavnoj raspravi primjenjivat će se na odgovarajući način opći propis kojim se uređuju prekršaji.

(6) Po okončanju glavne rasprave iz stavka 2. ovoga članka Vijeće će u skladu s ovlastima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona odlučiti o postojanju uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, odrediti njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja.

(7) Agencija u skladu s odlukama Vijeća kojima je utvrđeno iskorištavanje značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno utvrđena povreda ovoga Zakona i kojima je utvrđeno postojanje uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere i njezina visina, okončava postupak donošenjem jedinstvenog rješenja.

POGLAVLJE II.
AKTI AGENCIJE

Akti Agencije i sudska zaštita

Članak 20.

(1) Agencija, u smislu ovoga Zakona, donosi rješenja kojima:

– utvrđuje iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu članaka 3. do 12. ovoga Zakona, određuje trajanje takvog postupanja, zabranjuje svako takvo daljnje postupanje, određuje mjere, uvjete i rokove za otklanjanje takvog postupanja te utvrđuje i izriče propisane upravno-kaznene mjere

– utvrđuje da nije postupljeno u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u dijelu kojim su određene mjere, uvjeti i rokovi za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi te utvrđuje i izriče propisanu upravno-kaznenu mjeru

– utvrđuje da nije postupljeno u skladu sa zahtjevom Agencije u smislu članka 17. stavka 3. ovoga Zakona i utvrđuje i izriče propisanu upravno-kaznenu mjeru

– obustavlja postupak u smislu članka 18. stavka 4. ovoga Zakona jer ne postoje više zakonske pretpostavke za vođenje postupka i

– obustavlja postupak pokrenut po službenoj dužnosti kad utvrdi da više u smislu ovoga Zakona ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka.

(2) Agencija, u smislu ovoga Zakona, donosi privremeno rješenje kojim prihvaća mjere i uvjete predlagatelja i određuje rokove provedbe u smislu članka 18. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Tužba iz stavka 3. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu rješenja koji se odnosi na izrečenu upravno-kaznenu mjeru.

(5) Tužbe protiv rješenja Agencije radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavljaju tijek postupka.

(6) Svi sporovi pokrenuti pred nadležnim upravnim sudovima na temelju odredaba ovoga Zakona su žurni.

Rokovi za donošenje rješenja Agencije

Članak 21.

(1) Rješenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona Agencija donosi u roku od 60 dana od dana kada utvrdi sve činjenice relevantne za donošenje odluke.

(2) Privremeno rješenje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona Agencija donosi u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga za preuzimanje obveza iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.

Objava rješenja Agencije

Članak 22.

(1) Rješenja iz članka 20. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije.

(2) Poslovne tajne sadržane u rješenju iz stavka 1. ovoga članka izuzet će se od javne objave.

GLAVA III.
UPRAVNO-KAZNENE MJERE

POGLAVLJE I.
CILJ I VRSTA UPRAVNO-KAZNENE MJERE

Cilj upravno-kaznene mjere

Članak 23.

Upravno-kaznenim mjerama koje Agencija utvrđuje i izriče u smislu ovoga Zakona cilj je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom, kažnjavanje počinitelja povreda te odvraćanje počinitelja i drugih osoba od povreda ovoga Zakona.

Upravno-kaznene mjere za teške povrede Zakona

Članak 24.

(1) Upravno-kaznenom mjerom u iznosu do najviše 5.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 2.500.000,00 kuna za fizičku osobu kaznit će se za iznimno tešku povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja prodaje proizvod po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda (članak 12. točka 14.).

(2) Upravno-kaznenom mjerom u iznosu do najviše 3.500.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 1.500.000,00 kuna za fizičku osobu kaznit će se za tešku povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja prema svojim dobavljačima iskoristi značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ovoga Zakona, ako:

1. ne sklopi ugovor u pisanom obliku i s propisanim obveznim sadržajem ili ako nametne dobavljaču obveze koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača, i/ili ako ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača nije sastavljen u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 4. stavak 2. točka 1., članak 5. i članak 6.)

2. odredi plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili u skladu s ugovorom ne izda račun za svaku isporuku poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom tih proizvoda ne izda račun ili otkupni blok ili ako račun ne sadržava sve utvrđene naknade ili specifikacije (članak 4. stavak 2. točka 2. i članak 7.)

3. odredbe općih uvjeta poslovanja nisu jasne i razumljive ili ako njihovi dobavljači nisu upozoreni na primjenu općih uvjeta poslovanja i na način njihove objave te ako opći uvjeti poslovanja sadržavaju odredbe koje se u smislu ovoga Zakona smatraju nepoštenim trgovačkim praksama (članak 4. stavak 2. točka 3. i članak 8.)

4. nametne jednostrani raskid ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora, ili nametne otkaz ugovora sa svojim dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka, ili ako nametne jednostranu izmjenu ugovora (članak 4. stavak 2. točka 4. i članak 9.)

5. nametne nerazmjerno visoku ugovornu kaznu dobavljaču s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze ili naplati od dobavljača ugovornu kaznu u slučaju kada otkupljivač i/ili prerađivač ili trgovac skrivi neispunjenje, zakašnjenje ili neuredno ispunjenje obveze dobavljača te u drugim slučajevima kada je do neispunjenja, zakašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze dobavljača došlo iz uzroka za koje dobavljač ne odgovara (članak 4. stavak 2. točka 5. i članak 10.)

6. nametne bilo koju od ostalih propisanih nepoštenih trgovačkih praksi otkupljivača i/ili prerađivača (članak 4. stavak 2. točka 6. i članak 11.)

7. nametne bilo koju od ostalih propisanih nepoštenih trgovačkih praksi trgovaca (članak 4. stavak 2. točka 6. i članak 12. točke 1. do 13. i točke 15. do 24.)

8. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 20. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u dijelu kojim se nalaže izvršenje određenih mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi i

9. ne uskladi s ovim Zakonom ugovor sklopljen prije stupanja na snagu ovoga Zakona, koji nije u skladu s ovim Zakonom u roku iz članka 32. ovoga Zakona.

Upravno-kaznene mjere za lakše povrede Zakona

Članak 25.

Upravno-kaznenom mjerom do najviše 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 500.000,00 kuna za fizičku osobu, kaznit će se za lakšu povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja ima položaj stranke u postupku, ako:

1. ne postupi po pisanom zahtjevu Agencije u svrhu prikupljanja podataka za dostavom svih potrebnih obavijesti u obliku pisanih očitovanja odnosno ne dostavi na uvid potrebne podatke i dokumentaciju (članak 17. stavak 3.)

2. ne postupi po predloženim preuzetim obvezama za izvršenje određenih mjera i uvjeta u za to određenim rokovima koje su privremenim rješenjem Agencije postale obvezne za stranku u postupku (članak 18. stavci 1., 2. i 3. i članak 20. stavak 2.).

Upravno-kaznene mjere za ostale povrede Zakona

Članak 26.

(1) Upravno-kaznenom mjerom do najviše 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja nema položaj stranke u postupku, a koja ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 17. stavak 3.).

(2) Upravno-kaznenom mjerom do najviše 25.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja nema položaj stranke u postupku, a koja ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 17. stavak 3.).

POGLAVLJE II.
KRITERIJI UTVRĐIVANJA I IZVRŠENJE
UPRAVNO-KAZNENE MJERE

Kriteriji za utvrđivanje upravno-kaznene mjere

Članak 27.

(1) Pri utvrđivanju i izricanju upravno-kaznene mjere, u smislu članaka 24. do 26. ovoga Zakona, Agencija uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere se smanjuje ili povećava ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Olakotnim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

1. dostava dokaza o prekidu protupravnog postupanja prije pokretanja postupka u smislu ovoga Zakona

2. dostava dokaza o prekidu protupravnog postupanja najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pokretanja postupka u smislu ovoga Zakona

3. kratko trajanje povrede, ali ne dulje od godine dana, i

4. dobra suradnja s Agencijom tijekom vođenja postupka.

(3) Otegotnim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

1. ponavljanje istog ili drugog postupanja kojima se krše odredbe ovoga Zakona nakon dostavljenog rješenja kojim je ranije utvrđena povreda ovoga Zakona i utvrđena i izrečena propisana upravno-kaznena mjera. Iznos upravno-kaznene mjere može se povećati u slučaju utvrđenja iste povrede ovoga Zakona do 100 %, a za svaki drugi utvrđeni slučaj povrede ovoga Zakona može se povećati do 50 %, ali i u tom slučaju upravno-kaznena mjera ne može prijeći najviši propisani iznos iz članaka 24. do 26. ovoga Zakona

2. odbijanje suradnje s Agencijom ili ometanje Agencije tijekom provedbe postupka i

3. uloga poticatelja drugih na povredu ovoga Zakona, odnosno sve radnje poduzete radi osiguranja sudjelovanja drugih u povredi.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može dodatno smanjiti iznos upravno-kaznene mjere pravnoj ili fizičkoj osobi koja se nalazi u teškoj financijskoj situaciji, ako ona podnese Agenciji relevantne dokaze da bi izricanje upravno-kaznene mjere u iznosu kako je to propisano ovim Zakonom značajno ugrozilo njezinu ekonomsku održivost i dovelo do značajnog gubitka vrijednosti njezine imovine.

Postupak izvršenja upravno-kaznene mjere

Članak 28.

(1) U rješenju Agencije kojim se zbog povrede ovoga Zakona izriče upravno-kaznena mjera odredit će se rok i način uplate izrečene upravno-kaznene mjere.

(2) Upravno-kaznene mjere uplaćuju se po izvršnosti rješenja Agencije ako nije podnesena tužba, odnosno po pravomoćnosti sudske odluke, uračunavajući u iznos upravno-kaznene mjere i zakonske zatezne kamate od dana dostave stranci rješenja Agencije do dana plaćanja.

(3) Agencija može odobriti plaćanje upravno-kaznene mjere u obrocima ako stranka razumno obrazloži svoj zahtjev i dostavi odgovarajuće dokaze.

(4) Ako stranka u određenom roku ne uplati upravno-kaznenu mjeru, Agencija će o tome obavijestiti Područni ured Porezne uprave Ministarstva financija na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište stranke, radi naplate upravno-kaznene mjere prisilnim putem prema propisima o prisilnoj naplati poreza. Upravno-kaznene mjere koje na zahtjev Agencije prisilno naplaćuje Porezna uprava Ministarstva financija uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

POGLAVLJE III.
ZASTARA I TROŠKOVI POSTUPKA

Zastara

Članak 29.

(1) Postupak utvrđivanja povrede ovoga Zakona i utvrđivanja i izricanja upravno-kaznene mjere zbog počinjenja te povrede ne može biti pokrenut kada istekne rok od pet godina od dana počinjenja povrede.

(2) U slučaju kontinuirane ili ponavljane povrede ovoga Zakona vrijeme zastare računa se od dana kad je prestala povreda.

(3) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom Agencije o kojoj je Agencija pisanim putem obavijestila stranku od dana kada je stranka zaprimila tu obavijest, a koja je poduzeta radi utvrđivanja počinjenja povrede ovoga Zakona i utvrđivanja i izricanja upravno-kaznene mjere zbog te povrede.

(4) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovno teći, ali se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka.

Zastara izvršenja upravno-kaznene mjere

Članak 30.

(1) Upravno-kaznene mjere izrečene zbog povrede odredaba ovoga Zakona ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti rješenja Agencije i/ili pravomoćnosti odluke suda istekne rok od pet godina. Zastara počinje teći od dana kad je stranka uredno primila pravomoćnu odluku suda ili od dana izvršnosti rješenja Agencije ako stranka nije podnijela tužbu na to rješenje.

(2) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom nadležnog tijela o kojoj je ono pisanim putem obavijestilo stranku od dana kada je stranka zaprimila tu obavijest, a koja je poduzeta radi izvršenja upravno-kaznene mjere.

(3) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovo teći, ali se postupak izvršenja upravno-kaznene mjere ne može ni u kojem slučaju voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka.

(4) Iznimno, u slučajevima kad Agencija odobri plaćanje upravno-kaznene mjere u obrocima, zastara počinje teći od dana kada stranka nije platila dospjelu obvezu.

Troškovi postupka

Članak 31.

U slučaju kada je postupak, koji je Agencija u smislu ovoga Zakona pokrenula po službenoj dužnosti, okončan povoljno za stranku, troškove postupka snosit će stranka.

GLAVA IV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ugovori između dobavljača i trgovaca ili otkupljivača i/ili prerađivača sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu u skladu s člancima 4. do 12. ovoga Zakona moraju se uskladiti najkasnije do 31. ožujka 2018., u protivnom takvi ugovori prestaju važiti od 1. travnja 2018.

Članak 33.

Agencija će, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.

Naknadna procjena učinaka propisa

Članak 34.

Ministarstvo poljoprivrede će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/77
Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1